Postavitev učbenika je sodobna, vsebine ponazarja slikovno gradivo v različnih tehnikah

   (fotografije, ilustracije, karikature, sheme)…

…Slovnica je obravnavana implicitno, vedno v kontekstu besedila. Sistematični pregled

     slovničnih struktur  je na koncu učbenika…

… Učenje nemščine po učbeniku WEGWEISER NEU omogoča razvijanje zmožnosti, ta

     vključuje tako govorno, slušno kot bralno in pisno zmožnost

…Učbenik upošteva sodobna didaktična spoznanja in temelji na vzpodbujanju večjezičnosti

    ter medkulturnega in medjezikovnega ozaveščanja. …

 

                                                              Iz recenzije docentke dr. Saše Jazbec, FF v Mariboru

 

…Učbeniško gradivo WEGWEISER – NEU (1, 2, 3) je primerno iz sporazumevalnega

     vidika, saj uresničuje jasne in stvarne učne cilje. …

… Učencu omogoča, da do sedaj pridobljene jezikovne informacije in izkušnje primerjajo,

     razvrščajo, analizirajo in preoblikujejo, pa naj gre za materinščino ali za tuje jezike …

… Tudi vzgojni vidik je zajet. Učenec prevzema odgovornost za sodelovanje, upoštevanje

      dogovorov in prevzemanje pobud pri projektno naravnanem delu. …

… Učbenik učence sproti seznanja s pričakovanimi cilji pouka. Na koncu obravnavanega

     sklopa jim je na voljo pripomoček za samovrednotenje znanja, kar je za njih pozitivna

     izkušnja …Učitelju so ponujene možnosti za neposredno vrednotenje znanja s pomočjo

     različnih oblik preverjanja in ocenjevanja….

                                                                                     

                                                                               Iz recenzije Tatjane Lubej, prof., OŠ Ruše

Prenova učbeniškega gradiva za učenje nemščine kot drugega tujega jezika v osnovni šoli je zaključena.

Kompleti za 7. 8. in 9. razred vsebujejo:

· učbenik

· delovni zvezek

· zgoščenko z zvočnimi posnetki

· letne in dnevne priprave, priročnik z rešitvami, testi, predlogami za fotokopiranje

· gradivo za delo z interaktivno tablo (v pripravi).

 

 

WEGWEISER NEU 1,2,3Text Box: Učbeniški komplet za učenje nemškega jezika, kot drugega tujega jezika v 3.triadi osnovne šole.

Klikni na sliko in PRELISTAJ

ZAKAJ UČITI PO DOMAČEM UČBENIKU?

ker

· je nastal kot plod izkušenj ob poučevanju nemškega jezika v slovenskem okolju in tako izhaja iz potreb in situacije učenja nemškega jezika v slovenski osnovni šoli;

· izhaja iz učnega načrta za obvezni drugi tuji jezik;

· upošteva dogovorjene standarde znanja po 204 urah učenja nemškega jezika v slovenskem okviru v odnosu do standardov, ki jih opredeljuje SEJO;

· so se avtorji potrudili poiskati privlačne vsebine in dejavnosti, s katerimi zadoščajo nuji po razvijanju vseh 8 kompetenc, strategij, potrebnih za  vseživljenjsko učenje in graditev individualne in kolektivne večjezičnosti;

· nudi obilo možnosti za razumevanje in udejanjanje med- in večkulturnosti kot

življenjske vrednote v nekem mikro okolju (v sožitju s sosednjimi jeziki in kulturami), kakor tudi v širšem razumevanju različnosti, strpnosti in sočutja. 

IZ RECENZIJ

WEGWEISER 1 NEU

     Prenovljeno učbeniško gradivo WEGWEISER NEU  je prilagojeno okoliščinam poučevanja

in učenja drugega tujega jezika v tretjem triletju osnovne šole. Pomembno je predvsem naslednje:

mesto in obseg drugega tujega jezika v kurikulu ter njihove predhodne jezikovne izkušnje;

starost učencev.

Število ur je omejeno na nekaj manj kot 210 ur, medtem ko imajo vsi učenci 7. razreda

za seboj že okoli 315 ur pouka angleškega jezika kot prvega tujega jezika. Pogosto poza-

bljamo, da je tudi materinščina pomembna izkušnja za vse nadaljnje jezikovno vzgajanje. Seveda pa so tudi učenci, ki so se pred 7. razredom na ta ali oni način srečali bodisi z

nemškim jezikom ali še s katerim od drugih modernih jezikov.

Zakaj je to pomembno?

Predvsem zato, ker ima takšen učenec toliko več življenjskih in učnih izkušenj pa tudi izkušenj z iskanjem ustreznih učnih strategij. Preprosto, ima več znanja o sebi in o svetu, njegova motivacija za učenje jezikov je že dokaj dobro izražena, razvil je že precejšnjo mero samostojnosti pri opravljanju različnih jezikovnih nalog izven razreda, iskanju informacij, brskanju po referenčnem gradivu ipd.

Tako je splošno znano in tudi empirično dokazano, da se lahko učenci drugega tujega jezika do določene stopnje znanja naučijo sorazmerno hitro, saj si pomagajo z bližnjicami preko slovenskega ali angleškega jezika, primerjajo, analizirajo, predvsem pa že poznajo najrazličnejše postopke in tehnike dela.

Gradivo Wegweiser 1 – 3 neu usmerja učence v samostojno učenje, na iskanje individualnih učnih poti, je izrazito dejavnostno naravnan učbenik s predpostavko, da je napaka priložnost za nadaljnje učenje.

Učbenik:

 

Tematski sklopi:

1    Jeziki, Sprachen, Languages, Jezici, Lingue, Langues

2    Ein bisschen Deutsch

3    Ich über mich

4    Alle lernen

5    Neue Freunde

6    Familie

7    Zeit messen

8    Besuch mich mal!                                                                         

 

Vsaka enota vsebuje besedišče in sporazumevalne vzorce k izbrani vsebini ter razširjeno besedišče in nekoliko zahtevnejše sporazumevalne vzorce za učence z nekaj predhodnimi učnimi izkušnjami pri nemškem jeziku. Enote ponujajo tudi nekaj dodatnega branja in predlogov za dejavnosti pri pouku in izven razreda, vaje v izgovorjavi in vprašalnik za lastno oceno pridobljenega znanja. Slovnične oblike, ki zahtevajo nekoliko več pozornosti, so izvzete iz konteksta v obliki rubrike »napotki« (Hinweise), podrobneje pa se lahko z njimi seznani učenec na zadnjih straneh učbenika ter s pomočjo številnih vaj v delovnem zvezku.  Jezikovne delavnice (Sprachwerkstatt) pogosto obravnavajo določeno strukturo ali jezikovni pojav v primerjavi s slovenskim in angleškim jezikom, ob tem pa naj učenci sami ugotavljajo podobnosti ali različnosti ter poskušajo oblikovati pravilo. 

 

Avtorji:  dr. Brigita Kacijan, Stanka Karner, mag. Herta Orešič

Recenzentki: dr. Saša Jazbec, Tatjana Lubej, prof.

Jezikovni pregled:  dr. Brigita Kacijan, nemški jezik

                                  Vilma Djukič, prof. slovenski jezik

Ilustracije in fotografije: Andrejka Čufer, Ljubo Jančič, Leonard Rubins

Urednica: mag. Herta Orešič

WEGWEISER 2 NEU

Učbeniško gradivo obsega še:

Delovni zvezek                                 Zvočna zgoščenka                   Priročnik

Učbenik:

 

Tematski sklopi:

1    Freizeit.net

2    Essen und trinken

3    Rund ums Jahr

4    Die Welt ist klein

5    Von Kopf bis Fuß

6    Da bin ich zu Hause!

7    Brauchst du was?

8    Spannung und Abenteuer                                                                   

Težišče tematike učbenika Wegweiser 2 neu je sporazumevanje v vsakdanjih situacijah, iz le-teh pa izhajajo tudi nekatera doživljajska ali humorna besedila za branje.

Učbeniško gradivo obsega še:

Delovni zvezek                                 Zvočna zgoščenka                

WEGWEISER 3 NEU

Učbenik:

 

Tematski sklopi:

1    Über alles Mögliche erzählen können

2    Der Blick über den Zaun

3    Die Menschen um mich herum

4    Vorbilder, Idole, Helden

5    Gestern, heute und morgen

6    In Vielfalt geeint – wir in Europa

 

Vsaka tema učbenika Wegweiser 3 neu vsebuje razen priložnosti za vsakdanje sporazumevanje tudi medkulturne vsebine npr. življenje ob meji s sosednjimi državami, govora je o rekah, ki ne poznajo meja, o pestrosti družine evropskih narodov, o življenju nekoč in danes ipd. Novost sta rubriki Ideenbörse s številnimi napotki za lastno ustvarjalnost ter Zusatzlektüre, besedila za dodatno branje. S tem je kar nekaj možnosti za diferenciacijo in načrtovanje pouka po meri učencev.

Učbeniško gradivo obsega še:

Delovni zvezek                                 Zvočna zgoščenka                 

Avtorji:  dr. Brigita Kacijan, Stanka Karner, mag. Herta Orešič

Recenzentki: dr. Saša Jazbec, Tatjana Lubej, prof.

Jezikovni pregled:  dr. Brigita Kacijan, nemški jezik

                                  Bojan Osterc, slovenski jezik

Ilustracije in fotografije: Andrejka Čufer, Ljubo Jančič, Leonard Rubins

Urednica: mag. Herta Orešič

Avtorji:  dr. Brigita Kacijan, Stanka Karner, mag. Herta Orešič

Recenzentki: dr. Saša Jazbec, Tatjana Lubej, prof.

Jezikovni pregled:  dr. Brigita Kacijan, nemški jezik

                                  Stanka Karner, slovenski jezik

Ilustracije in fotografije: Andrejka Čufer, Ljubo Jančič, Leonard Rubins

Urednica: mag. Herta Orešič

Text Box: Uporabljani znaki:

POVEZAVA NA SPLETNO KNJIGARNO 

POVEZAVA NA FORUM ZA UČITELJE

POVEZAVA NA STRAN ZALOŽBE OBZORJA

POSLUŠAJTE ODLOMEK
F
Oval: CDOval: CDOval: CDOval: CDRecenzijaSklep o potrditviSklep o potrditviSklep o potrditviRecenzijaRecenzijaRecenzijaZALOŽBA OBZORJA MARIBOR