Loading...

Obvestila delničarjem

Uprava družbe ZALOŽBA OBZORJA d.d., Partizanska c. 5, 2000 Maribor, sklicuje na podlagi določil statuta družbe in določil Zakona o gospodarskih družbah

29. sejo skupščine delničarjev družbe Založba Obzorja d.d.Skupščina bo potekala dne 27. 9. 2023 ob 9:00 uri na sedežu družbe v Mariboru, Partizanska cesta 5.DNEVNI RED:

 

1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine z vabljenim notarjem

Predlog sklepa:

       1. za predsednika skupščine se imenuje g. Peter Peče

       2. za preštevalca glasov se imenujeta:
            ga. Renata Lukman
            ga. Sonja Trebše

       3. seznanitev skupščine z vabljenim notarjem
 

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2022 in seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2022 ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2022 ter odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
Skupščina potrjuje in odobri delo upravi in nadzornemu svetu za leto 2022, ter podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2022.

 

Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju na konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan) in katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela tri dni pred skupščino.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlogi) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, uprave ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlogi). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi predlog za objavo v skladu s 300. oz. 301. členom ZGD-1.

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo:

Na poslovnem naslovu družbe Partizanska cesta 5 v Mariboru, je od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 9.00 do 13.00 ure dostopna in brezplačno na vpogled vsa dokumentacija v zvezi s skupščino družbe.

Pravica do obveščenosti:

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Uprava:
direktorica Nevenka Richter Peče, l.r.